CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

GTên: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT)

Email: nckh@ukb.edu.vn                    Website: nghiencuukhoahoc.ukb.edu.vn

I. Chức năng:

Phòng QLKH&HTQT có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác thông tin khoa học và lao động sản xuất trong trường.

Phòng QLKH&HTQT trực tiếp triển khai hoạt động truyền thông – nâng cao vị thế của nhà trường, thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác (trong và ngoài nước) nhằm đẩy mạnh phát triển nhà trường trong mọi hoạt động chiến lược.

Phòng QLKH&HTQT tham mưu giúp nhà trường thực hiện thành công kế hoạch tổng thể về: truyền thông, tạo dựng hình ảnh, đối ngoại và hợp tác phát triển với các đối tác trong nước, quốc tế, nhằm tạo ra thế mạnh tối đa để thực hiện ưu tiên chiến lược về tăng cường chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, và phát triển tổ chức.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác Quản lý khoa học:

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường.
 • Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế,…).
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ.
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Tổ chức biên tập, xét duyệt, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường và trao đổi với các cơ quan ngoài trường về lĩnh vực khoa học công nghệ.
 • Quản lý công tác xuất bản tạp chí và các ấn phẩm, thông tin khoa học công nghệ của nhà trường.
 • Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ.
 • Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường.
 • Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Tài vụ quản lý các đơn vị tham gia NCKH; xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí NCKH.
 • Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường.
 • Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất.
 • Thẩm định quy đổi giờ hoạt động KHCN hàng năm học đối với các bộ môn trong toàn Trường.
 • Hỗ trợ tham gia triển lãm về khoa học công nghệ, sinh hoạt Câu lạc bộ cho sinh viên.
 • Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác Hợp tác quốc tế:

 • Xây dựng, định kỳ rà soát cập nhật kế hoạch tổng thể về quan hệ hợp tác phát triển (trong nước và quốc tế) nhằm tạo dựng, duy trì có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển tổ chức và các hoạt động khác phục vụ chiến lược của Trường
 • Chủ trì điều phối thực hiện các hoạt động hợp tác phát triển, bao gồm:
 • Đầu mối tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân để thu hút các nguồn lực;
 • Đầu mối, phối hợp với các bộ phận và đơn vị chuyên môn trong Trường tham mưu trong đàm phán, ký kết các văn bản làm việc, hợp tác với các đối tác;
 • Đầu mối, phối hợp với phòng TV, tiến hành các thủ tục tiếp nhận viện trợ các dự án quốc tế của trường;
 • Đầu mối quản lý, lưu trữ dữ liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, các dự án và đối tác;
 • Trực tiếp quản lý thực hiện các dự án hợp tác quốc tế khi được Hiệu trưởng phân công.
 • Quản lý và phối hợp/hỗ trợ các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, phòng ban trong các hoạt động hợp tác phát triển: Trên cơ sở các quy định hiện hành, xây dựng qui trình quản lý và trực tiếp hỗ trợ các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, phòng ban trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đối tác tiềm năng, các dự án mời thầu, các tổ chức quốc tế v.v. để kịp thời phục vụ cho việc xây dựng dự án, định hướng và triển khai hợp tác trong đào tạo, NCKH, và phát triển Trường;
 • Hỗ trợ/phối hợp với các Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Sau đại học, Công tác sinh viên trong các hoạt động tìm kiếm nguồn lực, thẩm định, cử sinh viên đi nước ngoài tham quan, trao đổi, học tập cũng như tiếp nhận sinh viên nước ngoài tới trường học tập, trao đổi;
 • Hỗ trợ/phối hợp với phòng KHCN trong việc tìm kiếm nguồn lực, đối tác cho NCKH, quảng bá sản phẩm/kết quả nghiên cứu, truyền thông tới các đối tượng đích khác nhau;
 • Hỗ trợ/phối hợp với phòng TCCB và phòng TV trong việc tìm kiếm nguồn lực, đối tác, và xây dựng cơ chế cụ thể cho bồi dưỡng và phát triển cán bộ (ví dụ: nguồn học bổng cho đào tạo ngắn/ dài hạn, trao đổi giảng viên, hội thảo quốc tế, v.v.).
 • Quản lý và phối hợp / hỗ trợ các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, và các phòng ban khác trong các hoạt động đối ngoại, lễ tân:
 • Xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động đối ngoại và lễ tân, bao gồm các thủ tục xét duyệt, tạo điều kiện cho khách quốc tế vào trường học tập, làm việc.
 • Thực hiện các thủ tục hỗ trợ tiếp đón đoàn vào và hỗ trợ đoàn của trường công tác nước ngoài

Triển khai hệ thống phần mềm máy tính để phục vụ công tác quản lý đối ngoại và hợp tác, trong đó có quản lý và cung cấp báo cáo về kết quả làm việc của các đoàn ra vào, các sự kiện, văn bản và thành quả hợp tác.

Điều phối và triển khai các khóa trao đổi sinh viên, đón tiếp các đoàn cán bộ tham quan trao đổi kinh nghiệm với nhà trường.

Kết hợp với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, phòng ban trong các thủ tục tiếp nhận và điều phối công tác quản lý sinh viên nước ngoài, chuyên gia quốc tế, đến học tập, làm việc tại Trường dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*