PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ

PGS. TS. NGƯT Nguyễn Ngọc Trường

Trưởng phòng

097 8189050

nguyentruong@ukb.edu.vn

Lĩnh vực công tác : Phụ trách và chịu trách nhiệm chung toàn bộ mọi hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ Nhà trường quy định; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác QLKH & HTQT của trường Đại học Kinh Bắc

Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách:
– Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Hiệu trưởng Nhà trường giao;
– Chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai và giám sát hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; công tác đảm bảo chất lượng liên quan lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế;
– Chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của người học;
– Chủ trì tổng hợp, báo cáo các nôi dung liên quan hoạt động khoa học và công nghệ theo yêu cầu của các cấp;
– Chủ trì theo dõi và thẩm định các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ của cán
bộ, giảng viên; quản lý phần mềm kê khai và tính giờ nghiên cứu khoa học;
– Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường;
– Chủ trì phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan trong công tác xuất bản Tạp chí
Khoa học với vai trò Thư ký Tòa soạn;
– Chủ trì điều phối các công việc liên quan triển khai đề án nâng cấp tạp chí khoa học;
– Chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan hợp tác quốc tế;
– Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH.

ThS Nguyễn Thị Minh Phượng

Phó Trưởng phòng

091 2440870

nguyenminhphuong@ukb.edu.vn

Lĩnh vực công tác: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám hiệu Nhà trường về những phần việc được phân công: Lập kế hoạch NCKH hằng năm của GV và SV, Lập kế hoạch ngân quỹ cho từng hoạt động NCKH, Giám sát tiến độ thực hiện NCKH, Nghiệm thu sản phẩm, Ký biên bản hợp tác, Đại diện chuyển giao công nghệ

Trực tiếp phụ trách:

 – Chịu trách nhiệm chính trong tất cả các hoạt động có liên quan đến yếu tố nước
ngoài: công tác lưu học sinh, hoạt động HTQT, các thủ tục đoàn ra đoàn vào; hợp tác đào tạo,…
– Chịu trách nhiệm chính phần nội dung website tiếng Anh của Trường, sub-site tiếng Việt, tiếng Anh của Phòng;
– Chủ trì dịch và thẩm định các loại tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp;
– Chủ trì hoạt động Đảm bảo chất lượng của đơn vị;
– Chủ trì các hoạt động truyền thông của đơn vị;
– Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH.

ThS Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên viên

094 2946116

nguyenhoang@ukb.edu.vn

Lĩnh vực công tác: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám hiệu Nhà trường về những phần việc được phân công: Tạp chí khoa học và ấn phẩm khoa học, Thẩm định sản phẩm khoa học, Công tác Nghiên cứu khoa học của Sinh viên, Tư liệu khoa học

Trực tiếp phụ trách:

– Tham gia các hoạt động xuất bản Tạp chí khoa học được phân công;
– Trưc tiếp chế bản tạp chí khoa học và các ấn phẩm khoa học khác;
– Tham gia các hoạt động quản lý khoa học; – Phối hợp thẩm định các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên, tính giờ nghiên cứu khoa học;
– Trực tiếp theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của người học;
– Chủ trì công tác lưu trữ tư liệu, phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông của
đơn vị;
– Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chuyên viên

nguyenkimphuong@ukb.edu.vn

Lĩnh vực công tác: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám hiệu Nhà trường về những phần việc được phân công: Các công việc liên quan đến HTQT.

Trực tiếp phụ trách:

– Chủ trì công tác theo dõi và quản lý lưu học sinh, các thủ tục đoàn ra đoàn;
– Chủ trì theo dõi phần mềm quản lí lưu học sinh và phần mềm quản lí đoàn ra, đoàn vào;
– Chủ trì quản lí, lưu trữ hồ sơ, công tác tài chính của Phòng;
– Chịu trách nhiệm chính trong công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ hợp tác quốc tế;
– Phối hợp trong công tác tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của các cấp, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng liên quan lĩnh vực hợp tác quốc tế;
– Phối hợp dịch tài liệu tiếng Anh;
– Phối hợp thực hiện các công việc liên quan quản lý KHCN và xuất bản tạp chí;
– Chủ trì hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí liên quan các hoạt động hợp tác quốc tế và các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng;
– Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*