CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

25/07/2018 ukbadmin 0

GTên: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) Email: nckh@ukb.edu.vn                    Website: nghiencuukhoahoc.ukb.edu.vn I. Chức năng: Phòng QLKH&HTQT có chức năng tham […]