CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ VÀ LIÊN BỘ

TT Ký, mã hiệu Tên tài liệu
1
18/2012/TT-BKHCN
 
Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
2
34/2011/TT-BKHCN
 
Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
3
20/2010/TTLT-BKH-BTC
 
Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
4
97/2010/TT-BTC
 
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
5 11/2010/TT-BKH Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
6 12/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
7
14/2008/QĐ-BKHCN
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
8
10/2007/QĐ-BKHCN
 
Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”
9
91/2005/TT-BTC
 
quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí
10 14/2005/QĐ-BKHCN Quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư
11
85/2004/TTLT-BTC-BKHCN
 
  Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí
12
  27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước