CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

TT Ký, mã hiệu Tên tài liệu
1 418/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
2 1244/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015
3 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
4
20/2010/TTLT-BKH-BTC
 
Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
5
55/2010/QĐ-TTg
 
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
6 49/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tưu phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
7 97/2010/TT-BTC Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
8 11/2010/TT-BKH: TT11.pdf 10-Mau-HSYCCHCT-Mau-A–(TT11).pdf 11-Mau-HSYCCHCT-rut-gon-Mau-B–(TT11).pdf Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
9 85/2009/NĐ-CP Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
10 38/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009.
11 36/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
12 52/2009/NĐ-CP   Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
13
12/2009/TT-BKHCN
 
Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
14 14/2008/QĐ-BKHCN Quyết định số số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
15 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao
16 115/2008/QĐ-TTg Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
17 18/2008/QH12 Luật Năng lượng nguyên tử
18 10/2007/QĐ-BKHCN: 2-QD-10-2007-BKHCN.pdf 2-QD-10-2007-BKHCN-(K).pdf   Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
19
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN
 
Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
20 80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ
21 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước
22 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
23 61/2005/QH11 Luật đấu thầu
24 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ
25 91/2005/TT-BTC Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí
26 14/2005/QĐ-BKHCN Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư